แบบประเมินโครงการพัฒนาทักษะด้าน ICT แก่บุคคลในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและบุคคลในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

 

แบบประเมิน

แบบประเมินโครงการพัฒนาทักษะด้าน ICT แก่บุคคลในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
และบุคคลในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 
คำชี้แจง
1.  กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง
เพศ
ชาย
หญิง
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
54321
การประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง
ขั้นตอนการลงทะเบียน
การกำหนดระยะเวลาเหมาะสม
การประเมินผลความรู้มีความเหมาะสม
ด้านวิทยากรผู้ให้บริการ
54321
บุคลิกภาพของวิทยากร
การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร
การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหา
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
54321
การให้บริการและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
สถานที่จัดโครงการสะอาดและมีความเหมาะสม
ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์/เอกสารประกอบ
การบริการของอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ด้านคุณภาพการให้บริการ
54321
เนื้อหาและหลักสูตรตรงกับความต้องการ
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วม
ความพึงพอใจในภาพรวม
54321
ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ/กิจกรรม